De KNMO heeft vrijdagochtend inhoudelijk gereageerd op de redactionele voetnoot die we hebben geplaatst bij het artikel over het mogelijk verdwijnen van Concours Schiedam. Voorzitter Bart van Meijl is het oneens met een aantal zaken in die voetnoot. Volgens de KNMO is de berichtgeving “suggestief, feitelijk onjuist en daarmee over de grens van het acceptabele”. Van Meijl doelt onder andere op de suggestie dat het reglement en de nieuwe koers zijn ingestoken door de grote clubs en dat de Doelgroep SMP van de KNMO het concours in Schiedam laat vallen.

De redactie heeft een brief van vier kantjes gekregen van de KNMO-voorzitter, waarin hij verder ook aangeeft veel waardering te hebben voor de waarde van Schiedam als concours  en de inzet van Korpsmuziek voor de SMP-sector. “Echter, we weten ook dat jullie (Korpsmuziek, red.) niet wars zijn om discussie uit te lokken binnen de sector”, aldus Van Meijl. “Ik heb in het verleden vaker met een glimlach artikelen gelezen waarvan of de inhoud of het moment van plaatsing zo gekozen was dat het meer dan slechts berichtgeving over de sector SMP was.”

Van Meijl geeft aan dat hij niet probeert te reageren op (inhoudelijke) berichtgeving in een specifieke sector, maar in dit geval maakt hij in overleg met SMP-voorzitter Jaap van Waveren een uitzondering. “De foutieve berichtgeving in de redactionele noot (in het artikel over Schiedam, red.) en de suggestie die daarin doorklinkt raakt betrokken leden van de doelgroep SMP van de KNMO alsmede de betrokken professionals”, zegt Van Meijl.

De KNMO-voorzitter gaat kort in op drie punten in de redactionele voetnoot. Van Meijl:

  • De suggestie dat het reglement en de nieuwe koers hoofdzakelijk zijn ingestoken door en voor de ‘grote clubs’ en dat enkel de ‘grote clubs’ zijn bevraagd.Dit is feitelijk volstrekt onjuist. Er is een klankbordmeeting geweest in september 2018 waarbij naast een aantal instructeurs/dirigenten ook een doorsnee van verenigingen uit diverse provincies uitgenodigd c.q. aanwezig was. In jullie redactionele voetnoot maak je zodoende een volstrekt foutieve analyse. Het enige was klopt is de vraag die je jezelf stelt ‘of de grote clubs nu wel aan een concours gaan meedoen’. Laten we het hopen, en laten we zien of ze vaker dan 1 keer per 4 jaar dat hoge wedstrijdniveau bereiken. Ik nodig ze daar van harte voor uit, net zoals alle andere verenigingen die waarde hechten aan kwaliteitsontwikkeling.
  • Je suggereert dat de KNMO, doelgroep SMP, het concours in Schiedam ‘laat vallen’.Dat is niet wat aan de orde is. Het concours kan niet plaatsvinden met toepassing van de nieuwe reglementen en dispensatie is niet mogelijk. Maar daarmee zijn naar ons idee niet alle deuren naar de toekomst dicht en zullen we als KNMO waar mogelijk de organisatie ondersteunen naar die nieuwe toekomst. Het beeld dat je hier oproept alsof de KNMO evenementen om zeep helpt werp ik ver van me af.
  • Het is onbegrijpelijk dat de ZHBM geen afvaardiging in de doelgroep SMP heeft.Dat is waarschijnlijk het enige waar we het over eens zijn. Ik maak daarbij wel de kanttekening dat het iedereen in het werkgebied van de ZHBM, dus ook bestuurders van het concours in Schiedam, vrij stond en staat om zich aan te melden via de ZHBM en deze rol op zich te nemen.

Het geheel van het artikel lezende krijg ik de indruk dat er geen vorm van hoor en wederhoor is geweest met de doelgroep SMP van de KNMO. Hoezeer wij de situatie ook betreuren voor de vrijwilligers in Schiedam, met deze suggestieve berichtgeving doe je een grote groep, actieve, betrokken vrijwilligers die met de beste intenties en passie werken aan de ontwikkeling de sector SMP ook tekort. Ik heb het hier dan in het bijzonder over de leden van de doelgroep SMP maar ook over de betrokken professionals in de adhoc commissie.

De onvolledige en feitelijk onjuiste berichtgeving op korpmuziek.nl en als artikel gepubliceerd op Facebook veroorzaakt een negatieve discussie op basis van de verkeerde feiten en argumenten. Ik kan me niet voorstellen dat de relatief kleine maar actieve sector SMP en haar verenigingen er voordeel bij hebben om onderling op deze manier een discussie te voeren waarbij uiteraard de KNMO en haar vrijwilligers de ‘boosdoener’ zijn. Ik heb vaak genoeg mogen vernemen dat jullie als redactie van korpmuziek.nl zo ‘journalistiek onafhankelijk’ mogelijk berichtgeving willen geven en pretenderen door de rol van ‘spreekbuis van de sector’ te vervullen een positieve bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in de sector SMP.

Ik kan helaas nu niet anders dan concluderen dat jullie met deze berichtgeving daar jammerlijk in gefaald hebben en je doel volledig voorbij zijn geschoten.

Reactie Korpsmuziek.nl (Cor Vosseberg en Matthijs van Houten)
We zijn blij dat de KNMO kennis heeft genomen van het artikel over Concours Schiedam en de zaak serieus neemt. We erkennen dat er inderdaad geen hoor en wederhoor bij de KNMO is gepleegd. De redactionele voetnoot hadden we beter kunnen plaatsen als persoonlijke opinie. De redactionele voetnoot is (te) kort door de bocht en had beter onderbouwd moeten zijn.

Blijft echter overeind dat de inhoud van de voetnoot een beschrijving is van de zaken die ons ter ore zijn gekomen tijdens het KNMO Congres en dan specifiek de sessie over het nieuwe Marsreglement, waarin volgens de makers wordt opgenomen dat Marsconcoursen in principe alleen nog maar buiten mogen plaatsvinden.

Topkorpsen
Voor wat betreft de betrokkenheid van de topkorpsen; we snappen dat deze regels niet zijn gemaakt alleen maar om de topkorpsen te pleasen. Afgezien daarvan hebben wij de sessie over het Marsreglement zo geïnterpreteerd dat het nieuwe reglement tot stand is gekomen na consultatie van verenigingen in de bollenstreek. Toen het inhoudelijke deel van het reglement klaar was, is dat ook bij andere verenigingen geconsulteerd in de door Van Meijl genoemde klankbordbijeenkomst. Als dat niet klopt, is ons een verkeerde voorstelling van zaken gegeven en dan zou het goed zijn als er een betere transparantie komt over het proces. In onze opinie zijn wedstrijdorganisaties (in ieder geval Schiedam) en een dwarsdoorsnede van marskorpsen in het hele land onvoldoende meegenomen in de ontwikkeling van het reglement. Maar dat is onze mening, gebaseerd op hetgeen ons ter ore is gekomen vanuit verschillende bronnen. En ja, dat hadden we ook duidelijker als opinie moeten opschrijven.

We hopen dat de Marsconcoursen nieuwe stijl wel het gewenste effect zullen opleveren, namelijk het trekken van meer publiek van buitenaf. Een fantastisch concours met top-, midden- en basisklassekorpsen (ook al verdwijnt die indeling straks, het is voor nu even duidelijk) op een groot plein, midden in de stad is dan misschien wel het ultieme scenario. Met een parcours via een stuk van 80 meter in een drukbevolkte winkelstraat, uitmondend op een groot plein voor de verplichte onderdelen. Dan breng je het écht naar de mensen toe en hoeft je ze niet naar een voetbalveld te lokken.

KNMO laat Schiedam vallen
We schreven dat de KNMO het concours in Schiedam laat vallen. Tijdens die sessie gaf de organisatie van Concours Schiedam aan dat ze diezelfde dag (ledenvergadering KNMO) hadden gehoord dat ze geen dispensatie krijgen om het jaarlijkse concours binnen te organiseren. De organisatie van Schiedam was al op 20 oktober op de hoogte van het voorgenomen reglement (dat inmiddels wel is gepubliceerd), maar destijds is de organisatie te kennen gegeven dat er nog kon worden gekeken of dispensatie mogelijk was. Uiteindelijk was het niet doorgaan van dispensatie een verrassing voor de organisatie, die daar tijdens de KNMO-vergadering pas over is geïnformeerd, niet op actieve wijze.

We zijn blij te constateren dat de KNMO schrijft dat “de deuren niet dicht zijn” en dat ze “als KNMO waar mogelijk de organisatie ondersteunen naar die nieuwe toekomst.”

Vrijwilligers en professionals binnen KNMO
Het is natuurlijk nooit de bedoeling van Korpsmuziek geweest om actieve vrijwilligers en professionals binnen de KNMO op een verkeerde manier te behandelen. We hebben niet een onjuiste discussie uit proberen te lokken.

Toekomst Concours Schiedam
Feit is echter dat de organisatie van Concours Schiedam aangeeft dat het voortbestaan van het evenement op losse schroeven staat en dat is ook slecht voor onze sector. We hopen dan ook dat het artikel, de redactionele voetnoot en de reactie van de KNMO ertoe leiden dat er alsnog een oplossing kan worden gevonden en dat de KNMO-voorzitter samen met de SMP-doelgroep de energie en  geestdrift van het schrijven van een vier-kantjes-tellende reactie ook inzet om zich in te zetten voor die oplossing.

Nieuwe rol Korpsmuziek.nl
Zoals iedereen heeft gezien heeft de KNMO met Klankwijzer een nieuwe koers ingezet, waarbij er ook online een actueel nieuwsoverzicht wordt verzorgd. De rol van Korpsmuziek veranderde de afgelopen jaren al. Zo zien we dat de dagelijkse berichtgeving steeds minder goed wordt gelezen, terwijl dit toch veel tijd kost. We blijven de berichten echter plaatsen, maar zullen ons ook meer richten op achtergronden en opinie. Daarbij kan het eens voorkomen dat een opinie wat minder genuanceerd is dan eigenlijk de bedoeling is. Dat is een wijze les voor ons als redactie.

Korpsmuziek staat los van andere activiteiten
Overigens hechten we er wel waarde aan om nog even duidelijk te vermelden dat de werkzaamheden van de redactieleden voor Korpsmuziek.nl volledig los staan van andere activiteiten in de sector.

Een goed 2019
Rest ons niets meer dan iedereen een goed uiteinde te wensen. Op naar een mooi en muzikaal 2019!

1 reactie