De KNMO heeft zojuist een persverklaring uitgedaan naar aanleiding van de commotie rondom de scores tijdens de eerste wedstrijddag van het WMC. Ze gaan onder andere in op de rol van de KNMO in de nieuwe visie en communicatie rondom de nieuwe benadering. Ook stellen ze nadrukkelijk dat de manier van waarderen een gevolg is van discussies die zich binnen de KNMO, sector SMP, hebben ontwikkeld, maar dat het WMC binnen z’n ontwikkelfunctie ervoor heeft gekozen om daar vorm aan te geven.

De KNMO stelt dat er in de laatste jaren actief binnen de sector is gediscussieerd over de wijze van waarderen en het feit dat de beoordelingen tijdens wedstrijden in Nederland (waaronder het WMC) een bereik hebben van 80 tot 95 punten, waarbij de vraag wordt opgeroepen of dat bereik een realistische afspiegeling is van de feitelijke situatie binnen de SMP sector in Nederland.

Bereik van punten
Over de communicatie van de nieuwe benadering van het manual van het WMC stelt de KNMO dat het aanpassen van het bereik van het aantal punten nog geen onderdeel van de discussie was op het moment dat Harrie Reumkens namens het WMC uitleg gaf over het WMC tijdens het KNMO Congres in november 2016.

Geen diskwalificatie juryteam
“De aanpak zoals nu gevolgd door de jury van het WMC zien wij ook niet als een diskwalificatie van de KNMO-juryteams of van de wedstrijden onder auspiciën van de KNMO. We constateren dat de waardering een gevolg is van de discussie zoals die zich ontwikkeld heeft binnen de KNMO sector SMP. Het WMC heeft binnen zijn ‘ontwikkelfunctie’ ervoor gekozen om hieraan vorm te geven”, aldus de KNMO.

Juryteams geïnformeerd
De muziekorganisatie stelt ook dat tijdens de meest recente concoursen (wij denken dat ze Klundert en ODSC Assen bedoelen) het aanwezige juryteam is geinformeerd over de voorgenomen werkwijze tijdens he WMC 2017. “In niet alle gevallen heeft dit mogen leiden tot de gewenste werkwijze. Dit laatste zal dan ook onderwerp van gesprek zijn tijdens het overleg van de juryleden medio oktober 2017. Uiteraard is er altijd het streven om te komen tot een integrale benadering, maar juist in een sterk veranderende en diverse sector als SMP is en blijft dit een uitdaging”, aldus de verklaring.

De verklaring wordt afgesloten met een passage over dat bovenstaande discussie pas kan worden gevoerd na het WMC. Ook verwacht de KNMO dat de nieuwe aanpak geen gevolgen zal heben voor de totaalranking. Tot slot beseft de KNMO als landelijke organisatie terdege hoe relevant waarderingen in punten zijn en welke emoties hiermee gepaard gaan. “Wij hopen echter dat het plezier in de voorbereiding en het uiteindelijke optreden voorop blijft staan, waarbij het advies van een jury een motivatie kan zijn om verder te bouwen aan de toekomst.”

De hele persverklaring is hieronder te lezen:

PERSVERKLARING

De resultaten van de eerste wedstrijddag van het WMC bij de mars- en showwedstrijden hebben vragen opgeroepen. Gezien de aard en inhoud van de vragen geeft de KNMO deze verklaring af met betrekking tot de vragen die ons bereikt hebben en voor zoverre de KNMO daar een rol in heeft.

Algemeen: de rol van de KNMO
Allereerst is een discussie over beoordelingen c.q. punten van alledag en ook begrijpelijk. Een beoordeling van een artistieke prestatie is vrijwel niet te objectiveren. De KNMO is (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de sector SMP. Sinds het ontstaan van de KNMO is gewerkt aan meer ruimte voor ontwikkeling van deze sector door minder ‘verplichtingen’ op te nemen in reglementen. Ook wordt op dit moment gewerkt aan een brede(re) visie op de sector SMP waarbij o.a. ontwikkelingen in de KNMO doelgroep Color Guard Nederland een rol spelen. Tevens hebben opleiding en training van het (professionele) kader onze aandacht. De sector SMP is zodanig specifiek dat ontwikkeling van het (professionele) kader relevant is voor de ontwikkeling van de orkesten. In dit alles staan wij in contact met (inter)nationale partners, conservatoria, de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs etc.

De KNMO en het WMC
De KNMO is als partner betrokken bij zowel de concert- als mars/showwedstrijden en trekt hierbij in ontwikkeling op met de organisatie van het WMC. Jaarlijks is er overleg tussen de KNMO en de organisatie van het WMC waarbij trends en ontwikkelingen worden afgestemd. De KNMO heeft vanuit haar positie overleg met haar internationale partners en zusterorganisaties over de ontwikkelingen in de diverse sectoren van de amateurmuziek en hecht waarde aan de belangrijke rol die het WMC als internationale wedstrijd hierbij speelt.

De systematiek: het ‘One-World-System’
Qua systematiek zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de WMC-editie 2013. Nog steeds wordt het ‘One-World-System’ toegepast door de jury. Er zijn aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de fysieke positie van de juryleden in het veld, ook het aantal juryleden en de samenstelling van de juryteams zijn onderwerp van discussie geweest.

De uiteindelijke resultaten
Terecht wordt geconstateerd dat er een groter ‘bereik’ is in de waardering als het gaat om het aantal punten. Deze uitersten in waardering roepen vragen op bij deelnemende orkesten, dirigenten, juryleden etc. Deze behaalde resultaten komen echter niet voort uit een andere jury-‘systematiek’, wel is er sprake van een ruimere toepassing van het aantal boxen, zoals weergegeven in de jurymanual.

Achtergrond en proces
Na afloop van het WMC editie 2013 is er op initiatief van de KNMO een overleg georganiseerd tussen een aantal deelnemende orkesten, vakspecialisten, het technisch team KNMO SMP, de doelgroep SMP, het WMC en de voorzitter van de WMC jury editie 2013. Dit alles naar aanleiding van vragen uit de sector na afloop van het WMC 2013.

Naar aanleiding van dit overleg is er een expertisebijeenkomst georganiseerd met dirigenten, juryleden, vertegenwoordigers van besturen, internationale zusterorganisaties uit Duitsland en Denemarken en internationale juryleden over de (inter)nationale ontwikkelingen in de SMP sector. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. geconstateerd dat de beoordelingen tijdens wedstrijden in Nederland (en ook bij het WMC) een bereik hebben van 80 – 95 punten, waarbij de vraag wordt opgeroepen of dat bereik een realistische afspiegeling is van de feitelijke situatie binnen de SMP sector in Nederland. Dit was niet het enige onderwerp van gesprek, maar wel een belangrijke constatering.

Naar aanleiding van bovengenoemde bijeenkomsten is door de KNMO doelgroep SMP, in samenspraak met haar technisch adviseurs, actief beleid ontwikkeld. De KNMO heeft als taak de reglementen op basis van advies van specialisten en in overleg met de sector op te stellen. Vanuit de brede discussie heeft de KNMO ervoor gekozen om minder onderwerpen ‘verplicht’ voor te schrijven maar juist ruimte te laten aan de deelnemende orkesten en hun team vandirigenten/instructeurs. De reglementen geven hierbij meer ruimte dan voorheen en dienen meer als kader gezien te worden waarbij deelnemende orkesten zelf invulling kunnen geven. Daar waar ruimte ontstaat voor orkesten, ontstaat die ruimte evenzo voor juryteams om binnen de kaders invulling te geven aan de uitvoering van hun taken.

Communicatie en toepassing
In november 2016 (KNMO congres) heeft Harry Reumkens als artistiek directeur van het WMC uitleg gegeven over de richting van het WMC met betrekking tot de mars- en showwedstrijden. Het aanpassen van het ‘bereik’ qua punten was op dat moment nog geen onderdeel van de discussie. De aanpak zoals nu gevolgd door de jury van het WMC zien wij ook niet als een diskwalificatie van de KNMO-juryteams of van de wedstrijden onder auspiciën van de KNMO. We constateren dat de waardering een gevolg is van de discussie zoals die zich ontwikkeld heeft binnen de KNMO sector SMP. Het WMC heeft binnen zijn ‘ontwikkelfunctie’ ervoor gekozen om hieraan vorm te geven.

Tijdens de meest recente concoursen onder KNMO auspiciën is het aanwezige jury-team geïnformeerd over de voorgenomen werkwijze tijdens het WMC 2017. In niet alle gevallen heeft dit mogen leiden tot de gewenste werkwijze. Dit laatste zal dan ook onderwerp van gesprek zijn tijdens het overleg van de juryleden medio oktober 2017. Uiteraard is er altijd het streven om te komen tot een integrale benadering, maar juist in een sterk veranderende en diverse sector als SMP is en blijft dit een uitdaging.

We benadrukken dat we van mening zijn dat deze discussie pas op een goede manier gevoerd kan worden nadat de laatste resultaten van het WMC bekend zijn. Ook verwachten we dat de gevolgde aanpak van de jury geen invloed heeft op de uiteindelijke totaal ranking van het WMC.

De grote betrokkenheid van velen bij deze sector is van groot belang en kan rekenen op grote waardering. We beseffen als landelijke organisatie terdege hoe relevant waarderingen in punten zijn en welke emoties hiermee gepaard gaan. Wij hopen echter dat het plezier in de voorbereiding en het uiteindelijke optreden voorop blijft staan, waarbij het advies van een jury een motivatie kan zijn om verder te bouwen aan de toekomst.

Wij wensen alle deelnemers een prachtig WMC 2017 toe.

Met vriendelijke groet,

Bart van Meijl
Cees Beerens

1 reactie