De KNMO heeft in verband met de coronacrisis in samenspraak met de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) onderstaande notitie samengesteld.

Activiteiten annuleren als gevolg van een overheidsmaatregel, wat zijn de gevolgen?
De overheid heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze (en wellicht nog in een later stadium te nemen) maatregelen hebben ook gevolgen voor de evenementen en andere activiteiten van uw vereniging. De maatregelen die de overheid heeft genomen, zult u moeten opvolgen. Het niet-nakomen van deze maatregelen heeft niet alleen jegens de overheid en maatschappij gevolgen, maar kan ook tot aansprakelijkheid van uw vereniging/het bestuur leiden indien het niet-nakomen van deze regels tot schade zou leiden.

Welke gevolgen heeft het annuleren van een activiteit voor de verschillende overeenkomsten die u bent aangegaan? Hierna zal worden toegelicht wat de gevolgen kunnen zijn in de relatie tot de locatie die ter beschikking is gesteld, in de relatie tot degene die een kaartje heeft gekocht voor het bijwonen van uw activiteit en in relatie tot degene die in opdracht van en in samenwerking met u werkzaamheden zou verrichten.

Overeenkomst met locatie
In het geval een evenement wordt geannuleerd door degene die het evenement organiseert, gelden in beginsel de annuleringsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst dan wel in de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Dat betekent in veel gevallen dat er een (deel van de) overeengekomen vergoeding zal moeten worden betaald aan de locatie. Indien de locatie aan uw vereniging laat weten dat de locatie niet ter beschikking wordt gesteld vanwege de overheidsmaatregelen geeft de locatie daarmee aan dat zij de overeenkomst niet zal nakomen en bent u niet gehouden de overeengekomen tegenprestatie te voldoen.

In het geval de locatie die beslissing bij uw vereniging laat en de locatie uw vereniging houdt aan de verplichting om een vergoeding te betalen, zou uw vereniging een beroep kunnen doen op overmacht. In sommige gevallen wordt in de overeenkomst of voorwaarden bepaald in welke gevallen er wel of niet een beroep op overmacht kan worden gedaan. In beginsel geldt dan hetgeen hierover is afgesproken in de overeenkomst en/of voorwaarden.

Als hierover niets is geregeld, geldt de wet. Of er sprake is van overmacht in de zin van de wet hangt van verschillende omstandigheden af. Het is in het geval uw vereniging een evenement annuleert die op last van de overheid moet worden afgelast zeker te bepleiten dat uw vereniging vanwege de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geen gebruik mocht maken van de locatie en u dan ook geen vergoeding voor de locatie verschuldigd bent.

Daarbij dient er wel gekeken te worden naar alternatieve oplossingen. Wellicht dat het concert op een ander moment zou kunnen plaatsvinden, zodat er alsnog uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst.

Overeenkomst met publiek
Publiek dat al kaartjes heeft gekocht voor het evenement dat wordt afgelast op grond van een overheidsmaatregel heeft recht op terugbetaling van het bedrag dat het publiek voor het kaartje heeft betaald. U kunt aanbieden dat het kaartje geldig blijft voor de nog te bepalen nieuwe datum van het evenement. Uw publiek hoeft dat aanbod niet te accepteren. Als iemand aangeeft op de nieuwe datum niet te kunnen (of niet meer te willen), dient het betaalde bedrag voor het kaartje te worden terugbetaald.

Muziekverenigingen en andere organisaties van concerten en evenementen kunnen het publiek erop wijzen dat het bedrag van het toegangskaartje gedoneerd mag worden als een concert of evenement niet in een later stadium doorgang kan vinden. Met dit bedrag kunnen gemaakte kosten en ingehuurde professionals zoals de dirigent, solisten en artiesten toch worden betaald.

Overeenkomst met dirigent/ instructeur
Indien een evenement op grond van een overheidsmaatregel wordt afgelast en de dirigent/ instructeur van uw vereniging om die reden geen werkzaamheden hoeft te verrichten, hangt het van uw overeenkomst met de dirigent/instructeur af of hij/zij aanspraak kan maken op een vergoeding voor dat evenement.

In het geval de dirigent/instructeur een arbeidsovereenkomst met uw vereniging heeft, zult u het salaris moeten doorbetalen. Dat geldt in het algemeen ook voor het geval er een overeenkomst van opdracht (o.a. model contract BvOI) is gesloten en uw vereniging de dirigent een vaste maandelijkse vergoeding betaalt, ongeacht het aantal activiteiten/evenementen per maand. Dat zou anders kunnen worden als de maatregelen voor een langere periode zullen gaan gelden.

In het geval uw vereniging de dirigent/instructeur per activiteit betaalt, zou u in het geval u een beroep op overmacht kunt doen geen vergoeding verschuldigd zijn. Zoals eerder aangegeven maakt een beroep op overmacht in het geval een evenement/activiteit door u wordt afgelast vanwege een overheidsmaatregel zeker kans van slagen. Dat is anders indien u, zonder dat een overheidsmaatregel u hiertoe verplicht, een activiteit annuleert. In dat geval kan de dirigent/instructeur aanspraak maken op de overeengekomen vergoeding.

Realiseert u zich echter dat de relatie tussen een dirigent/instructeur gebaseerd is op goed onderling overleg en solidariteit. Veel dirigenten zijn freelancer, ZZP-er of anderszins afhankelijk van een diversiteit aan inkomsten en adhoc honoraria.

Advies
In alle gevallen adviseren wij u om met de betrokkenen (locatie en dirigent/instructeur) om tafel te gaan om te bezien of er gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen. De coronacrisis kan voor alle betrokkenen, voor de één meer dan voor de ander, (financiële) gevolgen hebben. Het is in de meeste gevallen voor alle betrokkenen het beste als er afspraken kunnen worden gemaakt. Met name met betrekking tot de professionals werkzaam in onze sector (dirigenten, instructeurs, docenten) adviseren wij muziekverenigingen constructief in overleg te gaan. Voor deze groep is het wegvallen van salaris/vergoeding gedurende deze (hopelijk korte) periode ongewenst. Wij hopen dat muziekverenigingen in ieder geval gedurende de eerste periode (tot en met 31 maart 2020) de vergoeding aan hun professionals kunnen doorbetalen.
Voor concerten kan een nieuwe datum worden voorgesteld, voor repetities kan worden afgesproken of en hoe die later ingepland kunnen worden.

Speciaal e-mailadres
De KNMO zet zich – met anderen – actief in bij zowel politieke partijen als het ministerie van Economische Zaken om voor onze sector en de werkzame professionals aandacht te vragen bij het inrichten van ‘noodfondsen’.

Mocht u nog vragen hebben of bijstand wensen in een geschil, kunt u contact opnemen met het bureau van KNMO. Wij verzoeken u hiervoor het speciale mailadres [email protected] te gebruiken.