Het bestuur van DCE, de partners van DCE en de initiatiefnemers Rob van Koningshoven en Bert van Maaren hebben gezamenlijk besloten de Europese Drum Corps Association door te laten gaan onder de naam Drum Corps Europe.

Het bestuur van de vereniging gaat invulling geven aan de behoefte van deelnemers om
meer zeggenschap te hebben over de ontwikkeling van de drum corps activiteit in Europa.

We zijn ook verheugd te kunnen melden dat de Europese Drum Corps Championships
worden gehouden op Zaterdag 29 september 2018 in Kerkrade.

Meer informatie over kaartverkoop volgt zo spoedig mogelijk.

*******************//*****************

Bericht 4-December-2017

EDCA, Nieuwe European Drum Corps Association

Wij, Rob van Koningshoven en Bert van Maaren, hebben het initiatief genomen om tot een nieuwe Europese drum corps organisatie te komen. Nadat DCE had aangekondigd al haar activiteiten te stoppen, dreigde de Europese drum corps activiteit te verdwijnen. Wij vinden dat er al te veel is bereikt om dat te laten gebeuren. Afgelopen donderdag hebben Bert en ik een gesprek gehad met het bestuur van DCE.

Het was een zeer constructief gesprek, waarin DCE ons heeft toegezegd alle beschikbare middelen aan ons over te dragen en hun medewerking te verlenen aan een zo soepel mogelijke overgang naar een nieuwe organisatie. Geen van de bestuursleden van DCE neemt zitting in het bestuur van de nieuwe organisatie. Als gevolg van dit alles ziet onze agenda er op korte termijn als volgt uit:

1.     Het oprichten van een Europese vereniging (European Drum Corps Association) en deze inschrijven bij de kamer van koophandel;
2.     Het uitwerken van een huishoudelijk reglement en lidmaatschap voorwaarden;
3.     Alle deelnemende drum corps uitnodigen lid te worden van de EDCA;
4.     De huidige DCE partners behouden voor de EDCA;
5.     Het huidige juryteam onderbrengen in de EDCA;
6.     De medewerkers van DCE behouden voor de EDCA;
7.     Z.s.m. starten met het onderzoeken naar de mogelijkheden om een Europees kampioenschap te houden op 29 september 2018 in Kerkrade.

Ad.1
We hebben voor een vereniging gekozen in plaats van een stichting. Reden hiervoor is de breed gevoelde noodzaak om meer inspraak in het beleid van de organisatie te krijgen en de manier waarop drum corps bejureerd willen worden.

Deelnemende drum corps worden lid van de vereniging EDCA die een in een jaarlijks congres het afgelopen jaar evalueert, de plannen voor de toekomst goedkeurt en een bestuur kiest. Daarmee ontstaat veel meer betrokkenheid bij de EDCA.

Zodra we de stappen 1 en 2 hebben genomen, komen we met meer gedetailleerde informatie bij je terug.