Het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade wordt vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld. Het festival, dat zou plaatsvinden van 8 juli tot en met 1 augustus 2021, wordt verplaatst naar 7 tot en met 31 juli 2022 omdat de impact van de ontstane crisis volgens de organisatie nog niet te overzien is. Eerder maakte WMC al bekend de inschrijving voor de wedstrijden uit te stellen, maar na een uitgebreide horizonverkenning in de regio en in de wereldwijde blaasmuzieksector heeft de organisatie besloten het festival te verplaatsen. ,,Er heerst op dit moment te veel onzekerheid om WMC in 2021 doorgang te laten vinden,” aldus WMC-voorzitter Max Kousen.

Impact
WMC heeft in de afgelopen periode contact opgenomen met een breed scala aan orkesten, belangenorganisaties, subsidiënten, sponsoren, overheden en de WMC-Raad van Advies om te inventaristeren welke gevolgen de huidige crisis mogelijk heeft. ,,Veel orkesten en ensembles kunnen op dit moment geen besluit nemen over deelname aan WMC volgend jaar,” zegt Max Kousen.

Voorbereiding
Met het uitstel naar 2022 wil de WMC-organisatie deelnemende orkesten en ensembles meer tijd geven om zich te kunnen voorbereiden op het concours. Deelname aan WMC vergt een lange voorbereidingstijd voor orkesten. De coronacrisis zet voor een groot aantal deelnemers een streep door deze voorbereidingen. ,,Ook geven veel orkesten aan het artistiek management van WMC te kennen dat zij op dit moment inkomsten uit optredens mislopen en daarom niet de middelen hebben om deel te nemen in 2021. Door het festival uit te stellen geven we onze deelnemers meer lucht,” aldus WMC-secretaris Ludo Diels.

Economie
Ook de verwachte economische impact van de pandemie speelde een rol in de besluitvorming. De organisatie verwacht dat sponsorinkomsten teruglopen omdat veel bedrijven in zwaar weer dreigen te raken. ,,Onze sponsoren maken WMC voor een belangrijk deel mogelijk, maar we vinden het op dit moment niet opportuun om bij bedrijven aan te kloppen voor een substantiële bijdrage,” zo geeft de WMC-voorzitter aan.

BLOW! by WMC
De ontstane situatie dwingt de WMC-organisatie er tevens toe het in juli van dit jaar geplande festival BLOW! by WMC te verplaatsen naar de zomer van 2021. De organisatie onderzoekt wel de mogelijkheden om het festival in alternatieve vorm te laten plaatsvinden.

Jubileum
WMC Kerkrade viert in 2021 het 70-jarig bestaan van het festival. De organisatie had deze festiviteiten willen integreren in het programma van WMC 2021. WMC wil deze mijlpaal nu uitgebreid vieren tijdens BLOW! in juli 2021. Nadere details en exacte data zullen later in overleg met de gemeente Kerkrade bekend worden gemaakt.

Over het WMC
Het Wereld Muziek Concours vindt iedere vier jaar plaats in het Zuid-Limburgse Kerkrade en trekt zo’n 20.000 muzikanten en 350.000 bezoekers naar de stad en regio. WMC geldt sinds 1951 als een van de belangrijkste internationale concoursen in de blaasmuziekwereld. In 2019 introduceerde de organisatie het succesvolle jaarlijkse muziekfestival BLOW! by WMC.

——————————————

ENGLISH VERSION

World Music Contest (WMC) postpones 2021 edition

The World Music Contest (WMC) in Kerkrade will be postponed due to the corona crisis. The festival, that was to take place from 8 July – 1 August 2021, will be postponed to 7 – 31 July 2022. According to the organization, the impact of the crisis that has risen cannot yet be predicted. Earlier, WMC announced that it would delay the application for entering its competitions, but after an extensive survey in the wind music sector, the organization has decided to reschedule the festival. “There’s too much uncertainty at the moment for WMC and its participants to continue with the preparations for WMC 2021,” says WMC chairman of the board Max Kousen.

Impact
WMC has recently contacted a wide range of bands, partners, subsidizers, sponsors, governments and the WMC Advisory Council in order to make an inventory of the possible consequences of the current crisis. ‘’Many bands and ensembles are currently unable to make a decision about participating in WMC next year,” says Max Kousen.

Preparation
With the deferment to 2022, the WMC organization wants to give participating bands and ensembles more time to prepare for the contest. Participation in WMC often requires a long period of preparation. The corona crisis will put a stop to these preparations for many participants. Many bands have also informed the artistic management of WMC that they are currently losing income from their performances and therefore will not have the funds to participate in 2021. “By postponing the festival, we are giving our participants more breathing space,” says WMC general secretary Ludo Diels.

Economy
The expected economic impact of this pandemic also played a role in the decision-making process. The organization expects sponsorship income to decline because many companies are expected to suffer the effects from the economic crisis. “Our sponsors play an important role in making WMC possible, but we don’t think it’s appropriate to approach companies for a substantial contribution at this time,” says the WMC chairman.

Anniversary
In 2021 WMC Kerkrade celebrates its 70th anniversary. The organization had planned to integrate these festivities in the program of WMC 2021. WMC now wants to celebrate this milestone during the yearly BLOW! by WMC festival in July 2021. Further details and exact dates will be announced later in consultation with the municipality of Kerkrade.

World Music Contest
The World Music Contest takes place every four years in Kerkrade (The Netherlands) and attracts about 20,000 musicians and 350,000 visitors. WMC has been regarded as one of the most important international competitions in the world of wind music. In 2019 the organization also introduced the successful annual music festival BLOW! by WMC.