KNMO reageert op Open Brief van Stichting Korpsmuziek

De KNMO heeft met een schrijven van voorzitter Bart van Meijl gereageerd op de Open Brief die onlangs is gepubliceerd op Korpsmuziek.nl. De volledige reactie van de organisatie is hier te lezen. Korpsmuziek is blij met deze reactie en trekt graag samen met de KNMO en de rest van de showkorpsensector op om de problemen te lijf te gaan.

Bart van Meijl: Met veel interesse hebben wij kennis genomen van de open brief op Korpsmuziek.nl die deels ook gericht was aan de KNMO maar met name een oproep aan alle partijen in de SMP sector om met elkaar in gesprek te gaan, niet vanuit eigenbelang maar vanuit algemeen belang. 

Om te beginnen lijkt het goed om een paar misverstanden uit de wereld te helpen:

Kan de KNMO verenigingen aan nieuwe leden helpen?

Nee, de KNMO kan niet voor iedere vereniging apart aan de slag om nieuwe leden te werven. Ledenwerving is vaak maatwerk per sector en per regio. Wat we wel doen is ondersteunen waar mogelijk met nieuwe modellen die in ontwikkeling zijn, ‘best practices’ communiceren via onze communicatiekanalen (waaronder Klankwijzer). Ook ontwikkelen we op dit moment een samenwerking met een onafhankelijk adviesorgaan die op aanvraag besturen van muziekverenigingen kan ondersteunen om een nieuwe route te ontwikkelen die past bij de huidige maatschappelijk ontwikkelingen. Ook ontwikkelen zal in 2015 een handreiking voor muziekonderwijs in aanvulling op de raamleerplannen en het landelijk examenbureau in samenwerking met Cultuurconnectie gelanceerd worden.

Kan de KNMO zorgen voor meer geld voor mijn vereniging en Taptoe?

Niet direct. Wat we wel doen is daar waar nodig lobby voeren voor het behoud van subsidies. Het laatste jaar heb ik als voorzitter met regelmaat ingesproken in gemeenteraden en overleg gevoerd met leden van de Tweede Kamer en (cultuur)gedeputeerden in de provincies. Ook hebben we vorig jaar ondersteuningsbrieven voor alle verenigingen opgesteld die doorgestuurd konden worden naar lokale bestuurders. Op diverse punten is dit succesvol geweest: de extra impuls (25 miljoen overheid / 25 miljoen privaat) voor muziekonderwijs is mede te danken en een goede samenwerking tussen Cultuurconnectie en de KNMO. Tevens ben ik als uw voorzitter gevraagd om aan te sluiten bij het landelijk platform ambassadeurs muziekonderwijs om een strategische agenda te ontwikkelen tot 2020 met als doel muziekonderwijs terug te brengen in het primair onderwijs. Vanuit dit platform (waar ook Joop van den Ende deel van uitmaakt) zal tevens een mediacampagne worden opgezet ter ondersteuning van muziek(onderwijs).

Staat SMP wel hoog op de agenda bij de KNMO?

Het beeld dat word gegeven in de open brief op Korpsmuziek is niet geheel in lijn met de werkelijkheid. Zinsnedes als ‘old-boys-network’ en ‘achterkamertjes’ doen absoluut geen recht aan de feitelijke situatie. Zowel de leden van de doelgroep SMP als uw voorzitter staan te allen tijde open voor discussie en verbetering, zonder daarbij enige onderscheid te maken tussen personen of verenigingen. Mijn mailadres staat open en bloot in de Klankwijzer juist om de toegankelijkheid weer te geven. SMP staat net zo hoog op de agenda als alle andere onderdelen bij de KNMO en we zijn er ons zeer van bewust dat we voor enorme uitdagingen staan. De leden van de doelgroep SMP ken ik als enorm hardwerkende en betrokken personen die een groot deel van hun tijd vrijwillig beschikbaar stellen aan de sector. Wel constateer ik dat in de ‘goede tijden’ de SMP sector niet heel veel op had met de georganiseerde bonden, meer een noodzakelijk kwaad waar je lid van was dan een aanvulling op de sector. Ik ben dus blij te constateren dat er nu een actief beroep wordt gedaan op de KNMO om het voortouw te nemen in de discussie, iets wat we in het verleden al diverse malen hebben gedaan via het Nationaal Show Congres. Die discussie voeren wij graag op basis van feiten en argumenten met respect naar alle personen die de sector een warm hart toedragen.

Hoe nu verder?

De KNMO is al organisatie pas 15 maanden jong. Je mag veel verwachten maar er is een berg werk te verzetten in ieder onderdeel van de amateurmuziek. Veel zaken (zoals innovatie, beleidsontwikkeling, communicatie, bestuurs-ondersteuning, vernieuwing regelementen, lobby, externe relaties, internationale ontwikkeling etc.) zijn in gang gezet en zullen gedurende het jaar 2015 meer vorm gaan krijgen. Het strategisch beleidsplan van de KNMO is inmiddels goedgekeurd door de algemene ledenvergadering en zal nog voor de zomer gepubliceerd worden. Hierbij zijn de strategische lijnen:

- Versterken van de maatschappelijke positie van amateurkunst
- Bevorderen van cultuurparticipatie en cultuureducatie (muziekonderwijs)
- Innoveren binnen de (instrumentale) amateursector
- Optimaliseren en benutten van de synergie binnen en buiten de amateursector
- Ondersteunen, faciliteren en profileren (o.a. communicatie)

Via een uitgewerkt strategisch beleidsdocument en een jaarlijks werkplan zal verdere uitvoering worden gegeven aan de bovenstaande lijnen. De diverse doelgroepen zullen aanhaken en de achterban meenemen in de discussie om te komen tot daadwerkelijke resultaten voor ieder onderdeel van onze sector.

In dat kader zullen we dan ook met de met alle sectoren het gesprek voeren op basis van argumenten en feiten. We omarmen hiermee ook de oproep in de “Open brief” en zullen in samenspraak met de relevante partijen een geschikt moment zoeken om een dergelijke bijeenkomst op te zetten.

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO